icon icon
icon icon

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Divadlu v Lidovém domě, z.s. se sídlem Mostecká 362, 755 01 Vsetín, IČ: 26583283, které je provozovatelem webových stránek www.dvld.cz, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to níže za uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • ulice, město, PSČ, země
 • heslo – v zašifrované formě
 • IP adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zlepšení komfortu zákazníka z nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce.
 • zpracovatel údajů Ticketware – provozovatel vstupenkového rezervačního systému
 • osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

5. Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu divadelnivsetin@seznam.cz anebo volbou odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné pod tlačítkem „Odhlašte se“ v samotném newsletteru.

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nebude předávat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu.